ΑΠÎŒ ΤΟ 1995 Η TECNOMOTOR ΕΊÎΑΙ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΩÎ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩÎ ΕΤΑΙΡΕΙΩÎ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗÎ ΑÎΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕÎΩÎ ΛΥΣΕΩÎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑÎΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΑΥΤÎŒ ΕΊÎΑΙ ÎˆÎΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑÎΕΙ ΕΡΕΥÎΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗÎ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ÎΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 2/3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ÎΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩÎΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟÎ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟ ΤΗÎ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ, ΕΠΙΣΗΣ ÎΑ ΕÎΣΩΜΑΤΩÎΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ, ÎΑ ΣΥÎΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗÎ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟÎΤΟΣ ΣΤΗÎ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ÎΑ ΟΡΓΑÎΩÎΟΥΜΕ ΤΗÎ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗÎ ΠΩΛΗΣΗ.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΕΙÎΑΙ:


TECNOMOTOR

NEXION S.p.A.

42015 Correggio (RE) Italy , Via Modena n° 34 - Tel. +39 0522 747411 - Fax +39 0522 631997

Sede legale - Strada Statale 468 n° 9 - 42015 Correggio (RE) Italy

C. F. 06260730012 - P. IVA 01700320359 - Registro imprese RE 06260730012 - R.E.A. RE 207099 - Cap. Soc. Euro 10.000.000 i.v.

Powered by Webprofessional - Privacy